۱-لطفا ابتدا کالای مورد نظر را پس از بررسی از نظر:

۱*ساختار

۲*استحکام

۳*رنگ

۴*زیبایی

و… بسنجید.

۲-سپس بر روی دکمه خرید کلیک نموده و فیلد های مورد نیاز را تکمیل نمیاید.


۳-پس از آن به درگاه پرداخت هدایت خواهید شد.

۴-در روز های کاری کالای فوق در کمترین زمان ارسال خواهد شد.
تشکر از خرید شما

تیم هابور